Noord Nederlandse Handboog Federatie
HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOORD NEDERLANDSE HANDBOOG FEDERATIE. HET BETREFT HIER DE AANVULLING OP DE STATUTEN VAN DE NNHF. HOOFDSTUK 1. FINANCIEN Art. 1.1 De inkomsten en bezittingen van de NNHF bestaan uit: A. de contributie van de verenigingsleden, niet zijnde donateurs; B. donaties; C. subsidies; D. opbrengsten uit eventuele eigendommen; E. opbrengsten uit wedstrijden; F. hetgeen door aanschaf is verkregen. Art. 1.2 Jaarlijks worden de contributies ten behoeve van de NNHF op de jaarvergadering voor het volgende jaar vastgesteld. Art. 1.3.a Men is lid van de NNHF na schriftelijke aanmelding door de vereniging aan de ledenadministratie van de NNHF. Art. 1.3.b Elk lid van een bij de NNHF aangesloten vereniging wordt door de betrokken vereniging, aangemeld bij de NNHF. Art. 1.4 Opzeggingen dienen voor 1 december schriftelijk bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij het niet nakomen hiervan is de contributie voor het komende jaar verschuldigd. Blokken van contributieheffing zijn 1 januari t/m 31 december en 1 juli t/m 31 december. De heffing van de contributie voor het hele jaar is het volledig bedrag. Na 1 juli is de halve jaarcontributie verschuldigd. Art. 1.5 De contributies voor het lopende jaar ten behoeve van de NNHF dienen binnen 6 weken na het verzoek daartoe in het bezit van de penningmeester te zijn. Er zal daarna nog 1 herinnering worden verzonden, waarna artikel 1.6 in werking zal treden. Art. 1.6 De financile administratie van de penningmeester wordt jaarlijks door de kascommissie gecontroleerd. De kascommissie bestaat uit twee personen, waarvan elk jaar de langst zittende aftreedt. Er wordt schriftelijk verslag gedaan en ter vergadering voorgelezen. Art. 1.7 De kascommissie wordt op de jaarvergadering gekozen uit de leden en mag niet bestaan uit bestuursleden van de NNHF. Art. 1.8 De kascontrole dient minimaal 3 weken voor de geplande jaarvergadering plaats te vinden. HOOFDSTUK 2 VERGOEDINGEN Art. 2.1.a De organisator van een door het bestuur van de NNHF goedgekeurde wedstrijd kan een declaratie indienen van de zaal- of veldhuur. Deze declaratie dient vergezeld te gaan van: A. factuur of kopie factuur van de zaal- of veldhuur; B. deelnemerslijst met naam en datum van de wedstrijd. Art. 2.1.b De penningmeester van de NNHF kan betaling achterwege laten als: A. er mensen meeschieten die geen lid van de NNHF zijn, terwijl ze wel lid zijn van een NNHF-vereniging; B. de organiserende vereniging een betalingsachterstand heeft; C. de wedstrijd door de organiserende vereniging wordt afgelast, mits het NNHF bestuur bij monde van de voorzitter toestemming heeft gegeven voor de afgelasting. Art. 2.2 De vergoeding van de zaal- / veldhuur vindt plaats op grond van de beschikbare gegevens. Indien er schutters meedoen die onder artikel 2.1.b, lid A vallen, wordt er per schutter € 10,-- in mindering gebracht op het te vergoeden bedrag. Art. 2.3 De grensbepaling van de NNHF zijn de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, de kop van Overijssel, zijnde de voormalige afdeling NOORD van de NHB, met aanvulling van de vereniging De Vrijbuiters uit Hengelo. Art. 2.4 Definitie schietseizoen: De periode vallend tussen 1 augustus van een kalenderjaar en 31 juli van het daaropvolgend kalenderjaar. Art. 2.5 Bij nalatigheid op grond van dit reglement kan het bestuur sancties nemen. HOOFDSTUK 3 ALGEMENE WEDSTRIJDBEPALINGEN Zie het wedstrijdreglement. HOOFDSTUK 4 SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN Art. 4.1 Bij het in werking treden van dit reglement vervallen alle voorgaande afspraken en regelingen. Art. 4.2 In die gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NNHF. Art. 4.3 Dit reglement treedt in werking op 23 mei 2007.
Noord Nederlandse Handboog Federatie
HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOORD NEDERLANDSE HANDBOOG FEDERATIE. HET BETREFT HIER DE AANVULLING OP DE STATUTEN VAN DE NNHF. HOOFDSTUK 1. FINANCIEN Art. 1.1 De inkomsten en bezittingen van de NNHF bestaan uit: A. de contributie van de verenigingsleden, niet zijnde donateurs; B. donaties; C. subsidies; D. opbrengsten uit eventuele eigendommen; E. opbrengsten uit wedstrijden; F. hetgeen door aanschaf is verkregen. Art. 1.2 Jaarlijks worden de contributies ten behoeve van de NNHF op de jaarvergadering voor het volgende jaar vastgesteld. Art. 1.3.a Men is lid van de NNHF na schriftelijke aanmelding door de vereniging aan de ledenadministratie van de NNHF. Art. 1.3.b Elk lid van een bij de NNHF aangesloten vereniging wordt door de betrokken vereniging, aangemeld bij de NNHF. Art. 1.4 Opzeggingen dienen voor 1 december schriftelijk bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij het niet nakomen hiervan is de contributie voor het komende jaar verschuldigd. Blokken van contributieheffing zijn 1 januari t/m 31 december en 1 juli t/m 31 december. De heffing van de contributie voor het hele jaar is het volledig bedrag. Na 1 juli is de halve jaarcontributie verschuldigd. Art. 1.5 De contributies voor het lopende jaar ten behoeve van de NNHF dienen binnen 6 weken na het verzoek daartoe in het bezit van de penningmeester te zijn. Er zal daarna nog 1 herinnering worden verzonden, waarna artikel 1.6 in werking zal treden. Art. 1.6 De financile administratie van de penningmeester wordt jaarlijks door de kascommissie gecontroleerd. De kascommissie bestaat uit twee personen, waarvan elk jaar de langst zittende aftreedt. Er wordt schriftelijk verslag gedaan en ter vergadering voorgelezen. Art. 1.7 De kascommissie wordt op de jaarvergadering gekozen uit de leden en mag niet bestaan uit bestuursleden van de NNHF. Art. 1.8 De kascontrole dient minimaal 3 weken voor de geplande jaarvergadering plaats te vinden. HOOFDSTUK 2 VERGOEDINGEN Art. 2.1.a De organisator van een door het bestuur van de NNHF goedgekeurde wedstrijd kan een declaratie indienen van de zaal- of veldhuur. Deze declaratie dient vergezeld te gaan van: A. factuur of kopie factuur van de zaal- of veldhuur; B. deelnemerslijst met naam en datum van de wedstrijd. Art. 2.1.b De penningmeester van de NNHF kan betaling achterwege laten als: A. er mensen meeschieten die geen lid van de NNHF zijn, terwijl ze wel lid zijn van een NNHF-vereniging; B. de organiserende vereniging een betalingsachterstand heeft; C. de wedstrijd door de organiserende vereniging wordt afgelast, mits het NNHF bestuur bij monde van de voorzitter toestemming heeft gegeven voor de afgelasting. Art. 2.2 De vergoeding van de zaal- / veldhuur vindt plaats op grond van de beschikbare gegevens. Indien er schutters meedoen die onder artikel 2.1.b, lid A vallen, wordt er per schutter € 10,-- in mindering gebracht op het te vergoeden bedrag. Art. 2.3 De grensbepaling van de NNHF zijn de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, de kop van Overijssel, zijnde de voormalige afdeling NOORD van de NHB, met aanvulling van de vereniging De Vrijbuiters uit Hengelo. Art. 2.4 Definitie schietseizoen: De periode vallend tussen 1 augustus van een kalenderjaar en 31 juli van het daaropvolgend kalenderjaar. Art. 2.5 Bij nalatigheid op grond van dit reglement kan het bestuur sancties nemen. HOOFDSTUK 3 ALGEMENE WEDSTRIJDBEPALINGEN Zie het wedstrijdreglement. HOOFDSTUK 4 SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN Art. 4.1 Bij het in werking treden van dit reglement vervallen alle voorgaande afspraken en regelingen. Art. 4.2 In die gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NNHF. Art. 4.3 Dit reglement treedt in werking op 23 mei 2007.