Noord Nederlandse Handboog Federatie
WEDSTRIJDREGLEMENT NOORD NEDERLANDSE HANDBOOG FEDERATIE Geldig vanaf 01-08-2014 Art. 1. Organisatie van wedstrijden, uitslagen, afmeldingen. a. De vereniging is verplicht de uitslag van een wedstrijd binnen 14 dagen aan de wedstrijdsecretaris of het bestuur van de NNHF en de deelnemende verenigingen te sturen. Uitslagen moeten worden aangeleverd in een door de wedstrijdsecretaris, dan wel door het bestuur van de NNHF bepaald formaat. Uitslagen die hieraan niet voldoen of uitslagen die te laat worden aangeleverd, worden niet verwerkt door de wedstrijdsecretaris c.q. het bestuur van de NNHF. Er mag slechts één keer een gecorrigeerde uitslag worden aangeleverd. Deze dient uiterlijk binnen één week na publicatie van de originele uitslag op de site van de NNHF naar de wedstrijdsecretaris c.q. het bestuur van de NNHF te worden gestuurd. b. Op de wedstrijddag wordt door de deelnemers het inschrijfgeld betaald. De organiserende vereniging heeft het recht het inschrijfgeld bij vooruitbetaling te verlangen. c. De vereniging van de deelnemende schutter is altijd verantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld. d. De organiserende vereniging is niet verplicht het betaalde inschrijfgeld terug te betalen, indien een schutter verhinderd is deel te nemen aan de wedstrijd. e. Bij het uitvallen van een schutter, mag deze opengevallen plaats ingenomen worden door een andere schutter van dezelfde vereniging, mits gelijkwaardig qua boog/leeftijd. Voorbeeld: een compoundschutter vervangen door andere compoundschutter, een jeugdschutter categorie 15-18 jaar vervangen door een schutter van de zelfde leeftijdscategorie, etc. f. Bij inschrijving op de wedstrijddag zelf mag de organiserende vereniging maximaal €5,-- extra berekenen Art. 2. NNHF Wedstrijd a. Een NNHF wedstrijd is een wedstrijd, aangewezen door de NNHF en georganiseerd door de NNHF, zo nodig in samenwerking met een bij de NNHF aangesloten vereniging. Het betreft hier de indoorkampioenschappen, de outdoorkampioenschappen en het Appeltjestoernooi. b. Een onder auspiciën van de NNHF vallende wedstrijd is een wedstrijd welke door een bij de NNHF aangesloten vereniging wordt georganiseerd ten behoeve van de NNHF leden en welke door het bestuur van de NNHF als zodanig is erkend. Art. 3. Deelname aan de wedstrijd, arbitrage en gedragingen a. Op de wedstrijddag staat het de organisator vrij om proefpijlen te laten schieten, voorafgaand aan de wedstrijd of om het inschieten op een bepaald tijdstip vooraf te laten beginnen. Op de uitnodiging wordt vermeldt of schutters kunnen inschieten of dat er proefpijlen worden geschoten voorafgaand aan de wedstrijd. b. De deelnemers dienen zich tenminste 30 minuten voor de start van de wedstrijd bij de leiding te hebben gemeld en hun financiële verplichting hebben voldaan. Indien een schutter om onduidelijke redenen wegblijft zal het inschrijfgeld moeten worden voldaan door de vereniging van de schutter. De vereniging kan dit later op de betreffende schutter verhalen Artikel 1, lid c t/m lid f zijn mede van toepassing. c. Van iedere schutter dient het federatienummer bekend te zijn. Bij de opgave van een schutter voor een wedstrijd dient altijd het federatienummer op het aanmeldformulier te worden vermeld. Wanneer een schutter, dan wel de aanmelder die namens een vereniging opzettelijk een verkeerd NNHF nummer bij een deelnemende schutter opgeeft, wordt de betreffende schutter gediskwalificeerd. d. Schutters die lid zijn van een NNHF-vereniging, maar die (nog) niet zijn aangemeld bij de NNHF, kunnen niet deelnemen aan NNHF-wedstrijden. Schutters die deel willen nemen aan NNHF wedstrijden dienen ten minste 21 dagen voor de wedstrijd(en) die zij willen gaan schieten te zijn aangemeld bij de secretaris c.q. de ledenadministratie van de NNHF. e. Schutters van andere bonden zijn verplicht bij de wedstrijdleiding een legitimatiebewijs of een lidmaatschapsbewijs van de bond waarvan zij lid zijn te tonen, waarbij de organiserende vereniging het lidmaatschapsnummer van de schutter en de naam van de vereniging van deze schutter noteert op de deelnemerslijst. f. Schutters die lid zijn van een vereniging die door de NNHF is geschorst of is geroyeerd, dan wel schutters die zijn geschorst of geroyeerd, mogen niet deelnemen aan NNHF wedstrijden. g. De organiserende vereniging zorgt voor twee scorelijsten. Scores dienen dubbel te worden geteld. h. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt de scheidsrechter aan de deelnemers voorgesteld en worden regels betreffende de wedstrijd aan de deelnemers uitgelegd. i. Tijdens wedstrijden fluit de wedstrijdleider als volgt: - 2 x kort = schutters gaan naar de schietlijn; - 1 x kort = er mag worden geschoten; - 3 x normaal = pijlen halen; - 2 x normaal en 1 x lang = einde wedstrijd; - herhaald fluitsignaal = alarm: iedereen zet boog af en haalt pijl van oplegger. j. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan om met de scheidsrechter in discussie te treden over een door de scheidsrechter genomen beslissing. Gaat een schutter toch met de scheidsrechter in discussie dan kan de schutter worden gediskwalificeerd. k. Wanneer een schutter vindt dat de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft genomen, dan dient de schutter direct na afloop van de geschoten heul dit kenbaar te maken aan de wedstrijdorganisatie. Beslissingen van de wedstrijdorganisatie zijn bindend. l. Schutters dienen zich voor, tijdens en na de wedstrijd correct en sportief te gedragen jegens de andere schutters. Schutters die zich schuldig maken aan onsportief gedrag of wangedrag worden gediskwalificeerd. De federatie kan naast een diskwalificatie door de scheidsrechter c.q. de wedstrijdorganisatie nog andere sancties opleggen aan een schutter die zich schuldig maakt aan wangedrag. m. Uitsluitend de wedstrijdleiding, de deelnemende schutters en door de wedstrijdleiding aangewezen personen mogen het wedstrijdgebied betreden. Overige personen dienen achter de materiaallijn te blijven gedurende het schieten en achter de schietlijn te blijven gedurende het tellen van de scores en het halen van de pijlen. n. Mobiele telefoons mogen geen storende geluiden produceren tijdens de wedstrijd. Bij het maken van foto’s mogen geen flitsers worden gebruikt tijdens de wedstrijd. Art. 4. Klasseringen a. De disciplines en klassen zijn als volgt ingedeeld: Senioren Discipline / klasse: Minimaal. gemiddelde: Opmerking: Compound + recurve 1 8,5 Compound: schieten op spots of op enkelvoudig blazoen, wordt op uitnodiging van wedstrijd vermeld. Compound + recurve 2 7,5 Compound + recurve 3 Minder dan 7,5 Barebow (1 klasse) Boog mag geen richtmiddelen bevatten. Alle types zijn toegestaan. Bogen die niet aan de kwalificatie voor Traditioneel en/of Barebow Hout voldoen, vallen automatisch onder de barebow klasse. Een klein balansgewicht op de boog is toegestaan (boog moet door een ring met maximale diameter van 12,2 cm passen). Face/stringwalking is toegestaan. Compound barebowschutter telt inner-ten als 10 punten. Barebow Hout (1 klasse) Boog is van hout en mag alleen ter bescherming kunststof materialen bevatten die de snelheid van de boog niet beïnvloedt. Boog mag een venster/pijlsteun bevatten. Er wordt met houten pijlen geschoten met (bij voorkeur) natuurveren. Traditioneel (1 klasse) Boog is van hout en mag alleen ter bescherming kunststof materialen bevatten die de snelheid van de boog niet beïnvloedt. Er wordt “over de hand” geschoten, een venster of pijlsteun is niet toegestaan. Er wordt met houten pijlen geschoten met natuurveren. Junioren 1 Jeugd 15 t/m 17 jaar Schieten op 25 meter op FITA 60 cm indoor blazoen 2 Jeugd 12 t/m 14 jaar Schieten op 18 meter op FITA 60 cm indoor blazoen 3 Jeugd t/m 11 jaar Schieten op 18 meter op FITA 60 cm indoor blazoen Barebow, jeugd Indien slechts 1 of 2 barebow-jeugdschutters, deze indelen in eigen leeftijdscategorie, maar hele geel = 10 punten. Pas bij 3 of meer barebow-jeugdschutters deze in een aparte klasse indelen. Compound jeugd Indien slechts 1 of 2 compound-jeugdschutters, deze indelen in eigen leeftijdscategorie, maar alleen inner- ten is 10 punten. Pas bij 3 of meer compound- jeugdschutters deze in een aparte klasse indelen. b. De verschillende disciplines en klassen worden als volgt afgekort: Senioren compound C1, C2, C3 Senioren recurve R1, R2, R3 Senioren barebow BB Senioren barebow hout BBH Senioren traditioneel T Junioren compound CJ15-17, CJ12-14, CJ<12 Junioren recurve RJ15-17, RJ12-14, RJ<12 Junioren barebow BBJ15-17, BBJ12-14, BBJ<12 Junioren traditioneel TJ15-17, TJ12-14, TJ<12 Nog niet bekend, nog niet geklasseerd NNB of een 0 achter de discipline c. Nieuwe schutters worden ingedeeld in de 1 e klasse van een discipline waarin zij (nog) niet zijn geklasseerd. Na twee wedstrijden, c.q. minimaal 120 pijlen op 2x 18/25 meter wordt men ingedeeld in een klasse op basis van het gemiddelde van de scores. Klasseren wordt gedaan door de wedstrijdsecretaris c.q. het bestuur van de NNHF. De klassenindelingen van geklasseerde schutters worden aan het einde van ieder indoorseizoen herzien. d. Schutters kunnen worden geklasseerd in twee disciplines. Het klasseren voor een tweede discipline gebeurt op dezelfde manier als beschreven in het vorige lid. Neemt een schutter deel aan een wedstrijd in een andere discipline dan waarin hij is/wordt geklasseerd, dan moet hij deelnemen in de 1 e klasse van die discipline. e. Schutters mogen zichzelf niet klasseren. Schrijven schutters zich bij een wedstrijd in voor een lagere klasse dan waarin ze behoren, dan wordt als sanctie de score niet geteld voor de berekening van de prestatiespeld. De wedstrijd wordt wel genoteerd als geschoten, maar met 0 punten. Bij herhaling kan een schutter voor de rest van het indoorseizoen worden gediskwalificeerd. g. Een geklasseerde schutter mag op eigen verzoek in een hogere klasse schieten. Hij/zij dient daarvoor via de secretaris van de eigen vereniging een verzoek in bij de wedstrijdsecretaris c.q. het bestuur van de NNHF. De verhoogde klassering geldt voor onbepaalde tijd. Indien de schutter opnieuw wenst te worden geklasseerd, dient hij/zij opnieuw een verzoek in via de secretaris van de eigen vereniging bij de wedstrijdsecretaris c.q. het bestuur NNHF. h. Om te worden geklasseerd, mag een nieuwe schutter, op eigen verzoek, wedstrijduitslagen behaald buiten de NNHF laten meetellen. Hij dient daarvoor via de secretaris van de eigen vereniging scorebriefjes in bij de wedstrijdsecretaris c.q. het bestuur NNHF. Deze moeten door de organisator van de betreffende wedstrijden met een handtekening zijn bekrachtigd. Dit verzoek dient tenminste drie weken voor de eerste wedstrijd waaraan betrokkene wenst deel te nemen ingediend te worden. De betreffende schutter dient in het bezit te zijn van een NNHF nummer. i. Bij minder dan 3 schutters per klasse, mag de organisatie deze klasse samenvoegen met een hogere klasse. Art. 5. Prestatiespelden a. De NNHF heeft per jaar een speld te vergeven aan die schutter welke 5 wedstrijden heeft verschoten, waarvan maximaal 1 outdoor. De drie beste resultaten tellen mee. Alleen wedstrijden over 25 of 18 meter tellen hierbij mee. De uitgave is in handen van de wedstrijdsecretaris/bestuur NNHF. b. De volgende spelden worden uitgereikt: Speld Minimaal gemiddelde Opmerking 9 speld 9,000 Voor alle schutters 8 speld 8,000 Voor alle schutters 7 speld 7,000 Voor alle schutters 6 speld 6,000 Alleen voor jeugd, barebow of traditioneel c. Voor schutters die zijn geklasseerd in twee disciplines geldt dat er één speld wordt vergeven voor die discipline waarin zij de hoogste scores hebben behaald. Art. 6. Boogsoorten / disciplines Voor de definities van de verschillende bogen/disciplines wordt verwezen naar het FITA reglement. Dit geldt voor recurve en compound. Voor barebow/traditioneel geldt hetgeen in artikel 4a is vastgesteld. Art. 7. Drank en drugsgebruik Het gebruiken van alcoholische dranken en drugs voor en tijdens wedstrijden is niet toegestaan. Bij overtreding volgt diskwalificatie. Art. 8. Slotbepalingen a. In die gevallen waarin in dit reglement niet is voorzien, beslist het bestuur van de NNHF. b. Bij het in werking treden van dit reglement vervallen alle voorgaande afspraken en regelingen. Dit wedstrijdreglement is vastgesteld op: 21 mei 2014 Handtekeningen dagelijks bestuur: voorzitter: secretaris: penningmeester: L. Adema a.i. H. Brouwer H. Wilbrink